Hội nghị xin ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Lâm Đồng

Phan Hiếu Đăng vào 24/11/2022 Tin hoạt động của Bộ Y tế

Chiều ngày 24/11/2022, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Gs. Ts Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và đại diện Lãnh đạo các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ, các bệnh viện thuộc Sở, các bệnh viện tư nhân khu vực phía nam. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết:

Sau hơn 13 năm thực hiện, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã phát sinh những hạn chế, bất cập, một số quy định không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, một số vấn đề chưa bảo đảm tính tương thích với pháp luật quốc tế.

Với mục tiêu thể chế hóa các quan điểm của Đảng về khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị quyết Trung ương 20 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đồng thời giải quyết các khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, theo phân công của Chính phủ, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ làm đầu mối xây dựng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Để giải quyết tốt các vấn đề còn vướng mắc, trên nguyên tắc "lấy người bệnh làm trung tâm", dự thảo Luật tập trung vào các vấn đề:

Thứ nhất: Vấn đề nâng cao chất lượng của người hành nghề thông qua việc tổ chức đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp phép hành nghề, quy định thời hạn của giấy phép hành nghề và các biện pháp quản lý sau khi cấp phép hành nghề;

Thứ hai: Vấn đề nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua việc nâng cao chất lượng của người hành nghề, bổ sung quy định về đánh giá chất lượng, tăng cường biện pháp quản lý bằng công nghệ thông tin…

Thứ ba: là bổ sung chế định pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh ban ngày, tại nhà, lưu động; bác sỹ gia đình; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; bảo đảm an ninh bệnh viện để bảo vệ thầy thuốc, nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Thứ tư: Là xây dựng cơ chế tài chính để bảo đảm hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua việc bổ sung quy định về tự chủ, xã hội hóa trong khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi quy định về chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giá dịch vụ trên cơ sở hướng tới tính đúng, tính đủ các yếu tố hình thành giá, bảo đảm cân đối thu chi cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tự chủ và bảo đảm thống nhất với Luật Giá, Luật Bảo hiểm y tế.

Thứ năm: Là cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động trên cơ sở giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phân cấp triệt để thẩm quyền cho địa phương theo Nghị quyết của Chính phủ.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động, quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý tài chính để hoàn thiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh để sau khi Luật được thông qua và ban hành sẽ đi vào cuộc sống giúp việc nâng cao, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày một hiệu quả./.

Toàn cảnh Hội thảo

Tin khác