Thông tin các chuyên viên

Đăng vào 08/07/2019 Các chuyên viên

Chuyên viên chính: Trần Thị Xuân Hằng

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 18)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hangtx.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Trần Ngọc Duy

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 14)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: duytn.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Hà Trường Giang

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 14)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: gianght.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Lương Thị Mai Anh

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 13)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: anhltm.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Gia Hậu

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 13)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: haung.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Phạm Thị Hảo

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 16)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: haopt.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Minh Hường

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 20)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: huongntm.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Hoàng Thị Thu Hương

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 21)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: huonghtt.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Trần Thị Thu Phương

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 22)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: phuongttt.pc@moh.gov.vn

Chuyên viên: Phan Công Hiếu

Điện thoại cơ quan: 024 62732402
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hieupc.pc@moh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền Nga

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 10)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: nganth.pc@moh.gov.vn

 


 

Tin khác